ue_pwpue.jpg

 

 
Regulamin
14.05.2010.
REGULAMIN
ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W CZELADZI
 
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy Regulamin określa szczegółowa organizacje i zakres działania Świetlicy Środowiskowej w Czeladzi, zwanej dalej Świetlica.
§ 2
1. Świetlica jest jednostka organizacyjna pomocy społecznej świadcząca usługi w zakresie realizacji programów psychokorekcyjnych i psychoprofilaktycznych.
2. Świetlica znajduje się w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6.
§ 3
Świetlica jest placówka opiekuńczo – wychowawcza wsparcia dziennego działająca na podstawie:
- Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362
z pózn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie
placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. z 2007r. Nr 201 poz. 1455);
- Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 19 października 2005r. w sprawie szczegółowych
zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 214 poz. 1812);
- niniejszego regulaminu.
Rozdział II
CELE I ZADANIA ŚWIETLICY
§ 4
1.Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin wymagających
wsparcia w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
2.Swoja działalnością obejmuje w szczególności dzieci z terenu Czeladzi – Piaski.
§ 5
Świetlica stwarza warunki do:
1) fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka;
2) zapewnienia poczucia bezpieczeństwa;
3) rozwijania umiejętności nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych;
4) poszanowania potrzeb religijnych dziecka;
5) uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej;
6) uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych,
rekreacyjnych i sportowych stosownie do wieku dziecka;
7) kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych;
8) wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci;
§ 6
Celem funkcjonowania Świetlicy jest:
1) rozpoznanie sytuacji psychospołecznej dziecka i opracowanie indywidualnych planów pracy z
dzieckiem;
2) korygowanie zaburzeń zachowania;
3) wzmacnianie pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży w indywidualnym i społecznym
funkcjonowaniu;
4) wspieranie rozwoju dzieci oraz rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
5) wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego;
6) podnoszenie poziomu kultury osobistej;
7) zapewnienie opieki i zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży.
§ 7
Zadania Świetlicy realizowane są poprzez:
1) pomoc w nauce;
2) organizacje czasu wolnego, organizacje zabaw i zajęć sportowych;
3) stała prace z rodzina dziecka;
4) udział w zajęciach socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych
i logopedycznych;
5) prowadzenie indywidualnych programów korekcyjnych;
6) pomoc w sytuacjach kryzysowych: szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualna dziecka i rodziny.
7) pomoc w formie posiłku ( podwieczorek w postaci bułki z dodatkami oraz herbata lub sok);
8) realizowanie gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzina.
§ 8
Świetlica współpracuje w szczególności z:
- organami rządowymi i samorządowymi;
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czeladzi;
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czeladzi;
- placówkami oświatowymi i kulturalnymi;
- policja;
- sadem;
- kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi;
- placówkami służby zdrowia;
-organizacjami pozarządowymi i innymi osobami, które prowadza działalność w obszarze pomocy dziecku i rodzinie;
- Zespołem Interdyscyplinarnym.
§ 9
1. Działalność Świetlicy może być uzupełniana świadczeniem pracy przez wolontariuszy.
2. Wolontariuszem w Świetlicy może być osoba spełniająca wymogi określone rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Rozdział III
ORGANIZACJA PRACY SWIETLICY
§ 10
1.Świetlica jest czynna w godzinach:
1) W dni powszednie od poniedziałku do piątku od 13:00 do 18:00;
2) W okresie ferii zimowych, wakacji i innych dni wolnych od zajęć szkolnych Świetlica od 9:00 do 13:00;
2. Świetlica zapewnia pobyt dla 25 dzieci z możliwością zwiększenia do 30 dzieci, w wieku od 6 do 15 roku życia.
3. Liczba dzieci pozostających pod opieka jednego wychowawcy na Świetlicy jest odpowiednia do
potrzeb dzieci oraz rodzaju prowadzonych zajęć.
4. W czasie zajęć odbywających się poza terenem pracy Świetlicy pod opieka jednego wychowawcy przebywa nie więcej niż 14 dzieci, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych nie więcej niż 3 dzieci.
5. Za funkcjonowanie Świetlicy odpowiada Kierownik posiadający odpowiednie przygotowanie, który jest jednocześnie wychowawca.
6. Prace opiekuńczo-wychowawcza świadczą pracownicy posiadający wymagane kwalifikacje określone przepisami prawa dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych.
7. Obsługę finansową i administracyjną Świetlicy prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi.
Rozdział IV
ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY
§ 11
Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych jest dobrowolne i nieodpłatne.
§ 12
1. Przyjecie dzieci i młodzieży do Świetlicy odbywa się za pisemna zgoda rodziców lub
opiekunów, w oparciu o:
1) zgłoszenie pracownika socjalnego lub pedagoga szkolnego;
2) zgłoszenie przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka;
3) na wniosek poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz zgłoszenia innych osób;
4) na podstawie postanowienia sadu.
2. O przyjęciu do Świetlicy decyduje Kierownik Świetlicy, który odpowiada za wskazania do przeprowadzenia diagnozy i realizacje zaleceń.
§ 13
1. Skreślenie z listy uczestników zajęć Świetlicy następuje:
1) na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka;
2) na wniosek wychowawcy w przypadku stałego łamania zasad niniejszego regulaminu lub
regulaminu samorządu przez wychowanka Świetlicy.
2. O skreśleniu z listy uczestników Kierownik Świetlicy informuje rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
§ 14
1. Świetlica prowadzi następującą dokumentacje:
1) roczny plan pracy i miesięczny harmonogram pracy, opracowywane przez wychowawców i zatwierdzane przez Kierownika;
2) dziennik zajęć wychowawczych;
3) księga ewidencji dzieci i młodzieży;
4) protokoły z posiedzeń stałego zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka;
5) protokoły z zebrań z rodzicami lub prawnymi opiekunami dzieci;
6) zeszyt współpracy z rodzinami wychowanków.
2. W Świetlicy dla każdego dziecka prowadzi się:
1) indywidualny plan pracy;
2) kartę pobytu, która zawiera informacje o znaczących dla dziecka wydarzeniach, w tym o postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia dziecka oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka;
3) kartę udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu;
4) arkusze badan i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych;
5) wywiad środowiskowy;
6) kartę zapisu do Świetlicy;
7) oświadczenie rodziców;
8) inne ważne informacje dotyczące dziecka.
3. Za dokumentacje osobista wychowanków odpowiada Kierownik Świetlicy z przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.
§ 15
1. W Świetlicy działa stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka dokonujący okresowej
oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej ni5 co pół roku.
2. W skład stałego zespołu wchodzą:
1) kierownik Świetlicy;
2) wychowawcy zatrudnieni w Świetlicy;
3) przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi;
4) oraz inne osoby zajmujące się problematyka dziecka i rodziny.
Rozdział V
ZASADY UCZESTNICTWA WYCHOWANKÓW
§ 16
1) Dzieci i młodzież korzystają z zajęć w Świetlicy w dwóch grupach wiekowych, co umożliwia
dostosowanie metod i form pracy do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych.
2) Zajęcia w Świetlicy odbywają się w formie bloków tematyczno-programowych.
§ 17
Dzieci i młodzież korzystające z zajęć w Świetlicy maja prawo do:
1) opieki wychowawczej;
2) życzliwego, pełnego akceptacji podmiotowego traktowania;
3) swobodnego wyrażania swojego zdania i poglądów;
4) właściwie zorganizowanych i prowadzonych zajęć terapeutycznych i wychowawczych;
5) poszanowania godności osobistej oraz ochrony przed przemocą psychiczna i fizyczna;
6) korzystania podczas zajęć ze sprzętu i pomocy dydaktycznych;
7) tworzenia samorządu, którego organizacje określa regulamin.
§ 18
Dzieci i młodzież korzystające z opieki w Świetlicy maja obowiązek:
1) przestrzegania regulaminu Świetlicy i tygodniowego rozkładu zajęć;
2) systematycznego uczestnictwa w zajęciach w Świetlicy w tym w zajęciach terapeutycznych;
3) utrzymywania w należytym porządku pomieszczeń i sprzętów świetlicowych;
4) przestrzegania podstawowych zasad i kultury współżycia społecznego;
5) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie;
6) odnoszenia się z szacunkiem do wychowawców oraz innych uczestników zajęć;
7) przestrzegania zasad zawartego kontraktu.
PDF Drukuj Email
Zmieniony ( 27.12.2011. )