Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Formy Pomocy / Program Dobry Start / Informacje

Informacje

Dobry start - szczegóły programu

Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start" (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. Poz. 1061) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi informuje:

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (serwis zewnętrzny)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(serwis zewnętrzny)

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start będą przyjmowane :

od 1 lipca do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
od 1 sierpnia do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (osobiście lub listownie )

Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób:

Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
Od dnia 1 lipca 2018 roku

Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP możesz złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia.
Od dnia 1 lipca 2018 roku

Jeśli nie masz możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej, możesz udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 17 Lipca 12, 41-250 Czeladź, (dawny sklep sportowy) lub złożyć wniosek drogą pocztową na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
od dnia 1 sierpnia 2018 roku

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata świadczenia Dobry start następuje nie później niż do 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Komu przysługuje świadczenie Dobry start?

Wniosek o świadczenie może złożyć:

rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej/regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej

pełnoletnia osoba ucząca się

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia przez nie:

20 roku życia
24 roku życia - w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności

Wysokość świadczenia

300 zł raz w roku

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie
na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

Przyznanie świadczenia Dobry start jest niezależne od dochodu

Przyznanie świadczenia Dobry start nie wymaga wydania decyzji.
W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek prześle Wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia.
Przedmiotowe wiadomości e-mail będą wysyłane z następujących adresów poczty elektronicznej:


Odmowa przyznania świadczenia Dobry start

Odmowa przyznania świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia Dobry start:

dokument tożsamości do wglądu
zaświadczenie o objęciu dziecka opieką prawną
zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka
kserokopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego separację lub rozwód (oraz opiekę naprzemienną jeśli została sądownie ustalona) - oryginał do wglądu

– inne dokumenty, w tym orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dzieci powyżej 20 roku życia,

o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000), albo potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203),

o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lub potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa wart. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przez który rozumie się:

– niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
– całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
– posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

o znacznym stopniu niepełnosprawności, przez który rozumie się:

– niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
– całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
– stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
– posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
– niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o

ubezpieczeniu społecznym rolników;

oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia Dobry start

DODATKOWO W PRZYPADKU CUDZOZIEMCÓW

– zezwolenie na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art.139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
– dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust.2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.– Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni
– jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

UWAGA!

Wypłata świadczenia zostanie zrealizowana niezależnie od otrzymania informacji o przyznaniu świadczenia Dobry start.

Zapraszamy również  do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programu Dobry start zawartymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/

Redakcja strony: Informacje Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
  • Pierwsza publikacja:Ledwoń Dominik2018-06-22 13:33:34
  • Aktualizacja publikacji:Ledwoń Dominik2018-06-29 11:46:14
  • Wytworzenie publikacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2018-06-29 11:46:01
  • Zatwierdzenie informacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2018-06-29 11:46:01
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl