Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Formy Pomocy / Pomoc Społeczna / Formy Pomocy

Formy Pomocy

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej:

Zasiłek stały
Przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

    Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryteriumdochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie;
 2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

    Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
Zasiłek okresowy

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

    Zasiłek okresowy ustala się:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
 2. w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 3. kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust.2 nie może być niższa niż 50% różnicy między:
  1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
  2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

        Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
Zasiłek celowy
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.
Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.


 

Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.Praca socjalna
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest::
- z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
- ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.
Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

 


Poradnictwo specjalistyczne
Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, Czeladź, ul. Szpitalna 5b obok budynku Domu Pomocy  Społecznej „SENIOR” ( wejście z boku budynku).
Pomoc udzielana przez specjalistów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym jest bezpłatna. Osoby w trudnej sytuacji osobistej i życiowej mogą skorzystać z:
- Konsultacji w sprawach przemocy domowej - poniedziałki od 13:00 do 19:00
- Konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla ich rodzin  - wtorki od 15:30 do 17:30
- Porad prawnych - środy od 15:00 do 19:00
- Konsultacji dla osób uzależnionych od narkotyków oraz dla ich rodzin - czwartki od 14:00 do 20:00

Zapisy do specjalistów odbywają się w godzinach ich dyżurowania,  tel: 607-089-993


Interwencja kryzysowa
Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. Kierowanie do Lokali Interwencyjnych, które mieszczą się w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 5 odbywa się poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi.Schronienia, posiłki i niezbędne ubranie
Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.
Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.
Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.
W gminie Czeladź zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z 10 grudnia 2013r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" realizowany jest program, którego celem jest:
- wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich;
- długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia;
-  upowszechnianie zdrowego stylu żywienia;
-  poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach;
- rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.
W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:
- zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
a)dzieciom do 7 roku życia,
b)uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
c)osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego.
Pomoc  przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi finansuje posiłki w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, a dla osób dorosłych w 2 Punktach Żywienia, które mieszczą się:
PUNKT ŻYWIENIA NR 1
Adres: Czeladź ul. 17 Lipca 27, tel. 265-14-42
godz. pracy od 12:00-14:00
PUNKT ŻYWIENIA NR 2
Adres: Czeladź ul. Zwycięstwa 6, tel. 265-77-87
godz. pracy od 12:00-14:00
Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Szczególowy opis zasad i kryteryteriów przyznawania usług opiekuńczych w dziale Usługi opiekuńcze.


Domy Pomocy Społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:
    1)    osób w podeszłym wieku;
    2)    osób przewlekle somatycznie chorych;
    3)    osób przewlekle psychicznie chorych;
    4)    dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
    5)    dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
    6)    osób niepełnosprawnych fizycznie;
    7)    osób uzależnionych od alkoholu

 

Redakcja strony: Formy Pomocy Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
 • Pierwsza publikacja:Dorota Grela - Kierownik Działu Świadczeń Społecznych2018-10-09 13:10:19
 • Aktualizacja publikacji:Gzik Paweł2018-10-09 13:10:50
 • Wytworzenie publikacji:Dorota Grela - Kierownik Działu Świadczeń Społecznych2018-10-09 13:10:19
 • Zatwierdzenie informacji:Aneta Jóźwin-Rybska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi2018-10-09 13:10:19
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl