Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi

ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265-14-42

Jesteś na: Strona główna / Formy Pomocy / Fundusz Alimentacyjny / Komu przysługuje pomoc

Komu przysługuje pomoc

O świadczenia z funduszu alimentacyjnego może wystąpić osoba uprawniona lub jej przedstawiciel
ustawowy. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji (zał. Nr 5 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z
2008r. Nr 136, poz. 855) zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności
oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny przebywa poza granicami  Rzeczypospolitej Polskiej za bezskuteczność egzekucji uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami, w Szczególności z powodu:

- braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w
miejscu zamieszkania dłużnika,
- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za
granicą

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.

Przy ustaleniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanej zaliczki ani świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
- zawarła związek małżeński

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Redakcja strony: Komu przysługuje pomoc Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi
  • Pierwsza publikacja:Michał Goc [Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych2016-02-23 10:35:09
  • Aktualizacja publikacji:Majka Mariusz2016-02-23 10:35:26
  • Wytworzenie publikacji:Michał Goc [Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych2016-02-23 10:35:09
  • Zatwierdzenie informacji:Michał Goc [Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych2016-02-23 10:35:09
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl